Politíca de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Jordi Pujol Fotografia, com a Responsable del Tractament, us informa que, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) ia la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les seves dades tal com reflectim a la present Política de Privadesa.

En aquesta Política de Privadesa descrivim com recollim les seves dades personals i per què les recollim, què fem amb elles, amb qui les compartim, com les protegim i les seves opcions quant al tractament de les seves dades personals.

Aquesta Política s’aplica al tractament de les dades personals recollides per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepteu les mesures d’aquesta Política, accepteu que tractem les vostres dades personals com es defineix en aquesta Política.

 1. CONTACTE

Denominació social: Jordi Pujol Fotografia.

Nom comercial: Jordi Pujol Fotografia

CIF: 049608G

Domicili: CoPrincep Degaulle 2, AD700 Escaldes Engordany, Principat d´Andorra.

e-mail: jordipujolfotograia@gmail.com

 1. PRINCIPIS CLAU

Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, cosa que inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

 • Legalitat: Només recopilarem les seves Dades personals per a finalitats específiques, explícites i legítimes.
 • Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal a allò que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als que s’han recopilat.
 • Limitació de la Finalitat: Només recollirem les vostres dades personals per als fins declarats i només segons els vostres desitjos.
 • Precisió: Mantindrem les vostres dades personals exactes i actualitzades.
 • Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per garantir que les seves dades no pateixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
 • Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedeixi o rectifiqui les seves dades quan ho consideri oportú.
 • Conservació: Conservem les vostres dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als que s’han recopilat.
 • Les transferències internacionals: quan es doni el cas que les seves dades siguin transferides fora de la UE/EEE es protegiran adequadament.
 • Tercers: L’accés i la transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i els reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
 • Màrqueting Directe i galetes: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i galetes.
 1. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Els tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu.

També recollim de forma automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web segons es descriu a la política de cookies.

Sempre que sol·licitem les vostres Dades personals, us informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina finalitat. En general, recollim i tractem les vostres dades personals amb el propòsit de:

 • Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats al sector.
 • Enviament de comunicacions.
 1. LEGITIMITAT

D’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les vostres dades personals es podran tractar sempre que:

 • Ens ha donat el consentiment als efectes del tractament. Per descomptat, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
 • Per requeriment legal.
 • Per existir un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privadesa, com per exemple l’enviament d’informació comercial bé per subscripció a la nostra newsletter o per la seva condició de client.
 • Per necessària per a la prestació d’algun dels nostres serveis mitjançant relació contractual entre vostè i nosaltres.
 1. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

 

Les dades poden ser comunicades a empreses relacionades amb LA TEVA EMPRESA, S.L. per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d’encarregats del tractament. L’empresa no farà cap cessió, excepte per obligació legal.

 

 1. ELS SEUS DRETS

 

En relació amb la recollida i tractament de les vostres dades personals, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per:

 

Accedir a les vostres dades personals ia qualsevol altra informació indicada a l’article 15.1 del RGPD.

Rectificar les dades personals que siguin inexactes o estiguin incompletes d’acord amb l’article 16 del RGPD.

Suprimir les vostres dades personals d’acord amb l’article 17 del RGPD.

Limitar el tractament de les vostres dades personals d’acord amb l’article 18 del RGPD.

Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades d’acord amb l’article 20 del RGPD.

Oposar-se al tractament de les vostres dades personals d’acord amb l’article 21 del RGPD.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada rrhh.

 

Podeu exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a tuemail@tudominio .com

 

També té dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

 1. INFORMACIÓ LEGAL

Els requisits d’aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui en qualsevol cas.

 

Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l’empresa la pot modificar en qualsevol moment. Quan això passi, us avisarem de qualsevol canvi i us demanarem que torneu a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmeu la vostra acceptació.

 

POLITICA DE PRIVACIDAD

1. INFORMACIÓN AL USUARIO

Jordi Pujol Fotografia, como Responsable del Tratamiento, le informa que, según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, (RGPD) y en la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), trataremos su datos tal y como reflejamos en la presente Política de Privacidad.

En esta Política de Privacidad describimos cómo recogemos sus datos personales y por qué los recogemos, qué hacemos con ellos, con quién los compartimos, cómo los protegemos y sus opciones en cuanto al tratamiento de sus datos personales.

Esta Política se aplica al tratamiento de sus datos personales recogidos por la empresa para la prestación de sus servicios. Si acepta las medidas de esta Política, acepta que tratemos sus datos personales como se define en esta Política.

2. CONTACTO

Denominación social: Jordi Pujol Fotografia.
Nombre comercial: Jordi Pujol Fotografia
CIF: 049608G
Domicilio: CoPrincep Degaulle 2, AD700 Escaldes Engordany, Principat d’Andorra.
e-mail: jordipujolfotograia@gmail.com

3. PRINCIPIOS CLAVE

Siempre hemos estado comprometidos con prestar nuestros servicios con el más alto grado de calidad, lo que incluye tratar sus datos con seguridad y transparencia. Nuestros principios son:

 • Legalidad: Solo recopilaremos sus Datos personales para fines específicos, explícitos y legítimos.
 • Minimización de datos: Limitamos la recogida de datos de carácter personal a lo que es estrictamente relevante y necesario para los fines para los que se han recopilado.
 • Limitación de la Finalidad: Solo recogeremos sus datos personales para los fines declarados y solo según sus deseos.
 • Precisión: Mantendremos sus datos personales exactos y actualizados.
 • Seguridad de los Datos: Aplicamos las medidas técnicas y organizativas adecuadas y proporcionales a los riesgos para garantizar que sus datos no sufran daños, tales como divulgación o acceso no autorizado, la destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental o alteración y cualquier otra forma de tratamiento ilícito.
 • Acceso y Rectificación: Disponemos de medios para que acceda o rectifique sus datos cuando lo considere oportuno.
 • Conservación: Conservamos sus datos personales de manera legal y apropiada y solo mientras es necesario para los fines para los que se han recopilado.
 • Las transferencias internacionales: cuando se dé el caso de que sus datos vayan a ser transferidos fuera de la UE/EEE se protegerán adecuadamente.
 • Terceros: El acceso y transferencia de datos personales a terceros se llevan a cabo de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables y con las garantías contractuales adecuadas.
 • Marketing Directo y cookies: Cumplimos con la legislación aplicable en materia de publicidad y cookies.

4. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
Las tipos de datos que se pueden solicitar y tratar son:

 • Datos de carácter identificativo.

También recogemos de forma automática datos sobre su visita a nuestro sitio web  según se describe en la política de cookies.

Siempre que solicitemos sus Datos personales, le informaremos con claridad de qué datos personales recogemos y con qué fin. En general, recogemos y tratamos sus datos personales con el propósito de:

 • Proporcionar información, servicios, productos, información relevante y novedades en el sector.
 • Envío de comunicaciones.

5. LEGITIMIDAD

De acuerdo con la normativa de protección de datos aplicable, sus datos personales podrán tratarse siempre que:

 • Nos ha dado su consentimiento a los efectos del tratamiento. Por supuesto podrá retirar su consentimiento en cualquier momento.
 • Por requerimiento legal.
 • Por exisitr un interés legítimo que no se vea menoscabado por sus derechos de privacidad, como por ejemplo el envío de información comercial bien por suscripción a nuestra newsletter o por su condición de cliente.
 • Por se necesaria para la prestación de alguno de nuestros servicios mediante relación contractual entre usted y nosotros.

6. COMUNICACIÓN DE DATOS PERSONALES

Los datos pueden ser comunicados a empresas relacionadas con TU EMPRESA, S.L. para la prestación de los diversos servicios en calidad de Encargados del Tratamiento. La empresa no realizará ninguna cesión, salvo por obligación legal.

7. SUS DERECHOS

En relación con la recogida y tratamiento de sus datos personales, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento para:

 • Acceder a sus datos personales y a cualquier otra información indicada en el Artículo 15.1 del RGPD.
 • Rectificar sus datos personales que sean inexactos o estén incompletos de acuerdo con el Artículo 16 del RGPD.
 • Suprimir sus datos personales de acuerdo con el Artículo 17 del RGPD.
 • Limitar el tratamiento de sus datos personales de acuerdo con el Artículo 18 del RGPD.
 • Solicitar la portabilidad de sus datos de acuerdo con el Artículo 20 del RGPD.
 • Oponerse al tratamiento de sus datos personales de acuerdo con el artículo 21 del RGPD.

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada rrhh.

Puede ejercer estos derechos enviando comunicación, motivada y acreditada, a tuemail@tudominio .com

También tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control competente (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

8. INFORMACIÓN LEGAL
Los requisitos de esta Política complementan, y no reemplazan, cualquier otro requisito existente bajo la ley de protección de datos aplicable, que será la que prevalezca en cualquier caso.

Esta Política está sujeta a revisiones periódicas y la empresa puede modificarla en cualquier momento. Cuando esto ocurra, le avisaremos de cualquier cambio y le pediremos que vuelva a leer la versión más reciente de nuestra Política y que confirme su aceptación.

El nostre estudi

A Jordi Pujol Fotografia, ens impliquem amb els nostres cliets i amb les seves necessitats. Des de fa dècades que ens dediquem a aquest meravellós món de la fotografia de manera profesional i serios per obtenir els millors resultats. 

Horari

De dilluns a dissabte de

9.30h a 13.30h i 16h a 20h .

Diumenge tancat

Contacte

Avda Coprincep Degaulle 2

AD700 Escaldes-Engordany

Principat d’Andorra.

jordipujolfotografia@gmail.com

+(376) 727001

Segueix-nos a les nostres xarxes

Copyright © 2022 jordi pujol fotografia