Avís legal

AVÍS LEGAL

 

LLEI DELS SERVICIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

Jordi Pujol Fotografia, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper dusuari, comprometent-se a lobservança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos daplicació.

Jordi Pujol Fotografia. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de Jordi Pujol Fotografia.

 1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: Jordi Pujol Fotografia.

Nom comercial: Jordi Pujol Fotografia.

CIF: 049608G

Domicili: Coprincep Degaulle 2, AD700 Escaldes-Engordany

e-mail: jordipujolfotografia@gmail.com

 1. OBJECTE

A través del Lloc Web, us oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

 1. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’accés a determinats continguts o servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Privadesa.

 1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren a l’Espai Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits a la pàgina, que són propietat exclusiva de l’empresa i /o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic. Per tot això, l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne l’empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés a l’Espai Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, RRHH, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l’Espai Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí previstos expressament. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com el mateix Espai en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l’Espai Web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l’Espai Web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització dels elements esmentats. El contingut disposat a l’Espai Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que pugui contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Espai Web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que els pugui perjudicar, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial legítims.

 1. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DE L’ESPAI WEB

L’Usuari es compromet a:

Fer un ús adequat i lícit de l’Espai Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable a cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web; (iii) la moral i els bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.

Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a l’Espai Web.

Facilitar informació veraç en emplenar amb les vostres dades de caràcter personal els formularis continguts a l’Espai Web ia mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a l’empresa oa tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l’apartat anterior, l’usuari haurà d’abstenir-se així mateix de:

Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l’Espai Web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits a les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l’Espai Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

Provocar danys als sistemes físics o lògics de l’Espai Web, dels seus proveïdors o de tercers.

Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes físics o lògics de l’empresa, proveïdors o de tercers.

Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de lempresa, tercers proveïdors i altres Usuaris.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que es pugui inserir en els continguts .

Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, de els que es facin servir habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de l’Espai web i/o dels continguts.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: • De qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als Tractats Internacionals ia la resta de la legislació vigent. • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic. • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis d elictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor. • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic. • Està protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat oa tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar. • Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones. • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat. o programa que impedeixi el funcionament normal de l’Espai Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts de l’Espai Web, se us proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva custòdia i confidencialitat adequada, i es comprometrà a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als serveis i/o continguts esmentats per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat, a fi de procedir a cancel·lar-la immediatament. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l’empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de l’Espai Web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incompleixi qualsevol de les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que es puguin derivar d’aquest incompliment per a l’empresa.

 1. RESPONSABILITATS

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a la web que es puguin veure impedits, dificultat o interrompuda per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que es puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o les informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai Web, o de qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen, és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús. ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de lús de lEspai Web.

Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serem responsables dels perjudicis que es poguessin derivar, entre d’altres, de:

Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’empresa.

Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

Abús indegut o inadequat de l’Espai Web.

Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per lús de versions no actualitzades del mateix. L’administrador de l’espai web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present a l’Espai Web.

L’empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris d’espai web. Així mateix, queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i les informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, i aquestes estan únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte dels serveis esmentats, l’usuari podrà ser reclamat pels danys o perjudicis causats.

Vostè mantindrà l’empresa indemne davant de qualsevol dany i perjudici que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l’Espai Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivin de l’ús per part seva de robots, spiders, crawlers o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de l’Espai Web.

 1. HIPERVINCLES

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hiperenllaç, l’Espai Web, així com cap dels seus continguts, llevat d’autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

L’Espai Web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, per facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D’acord amb això, la societat no es responsabilitza del contingut d’aquests espais web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers .

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l’Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguin enllaç al nostre Espai Web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s’ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no poden incloure continguts que es puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina de l’Espai Web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d’enllaçar amb la pròpia adreça de l’Espai Web, sense permetre que l’Espai web que realitzi l’enllaç reprodueixi l’Espai Web com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de l’espai web. L’empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l’Espai Web, després d’això haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

L’empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació a l’espai web.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels Serveis, l’usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L’empresa tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les mesures de seguretat corresponents, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides a la Política de Privadesa.

 1. COOKIES

L’empresa es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” a l’Espai Web, per tal de reconèixer-ho com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi de l’Espai Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.

Les cookies recopilen l’adreça IP de l’usuari i Google és el responsable del tractament d’aquesta informació.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d’un servidor web, per registrar la navegació de l’usuari a l’espai web, quan l’usuari en permeti la recepció. Si ho desitgeu podeu configurar el vostre navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al vostre disc dur. Si us plau consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Gràcies a les cookies, és possible que es pugui reconèixer el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’usuari, als perfils demogràfics dels usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades.

 1. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts a l’Espai Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, no s’atorga cap garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts a l’Espai web, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, llevat de la mesura que per llei no es puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

 1. FORÇA MAJOR

L’empresa no serà responsable en tot cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 1. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals d’Ús, així com l’ús de l’Espai Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del Responsable del lloc web.

En cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en conjunt. En aquests casos, l’empresa ha de modificar o substituir aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i la pretensió reflectits en l’estipulació original.

 

AVISO LEGAL

LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSI)

TU EMPRESA, S.L., responsable del sitio web, en adelante RESPONSABLE, pone a disposición de los usuarios el presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación. 

Jordi Pujol Fotografia. se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web de Jordi Pujol Fotografia.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación social: Jordi Pujol Fotografia.
Nombre comercial: Jordi Pujol Fotografia.
CIF: 049608G
Domicilio: Coprincep Degaulle 2, AD700 Escaldes-Engordany
e-mail: jordipujolfotografia@gmail.com

2. OBJETO

A través del Sitio Web, les ofrecemos a los Usuarios la posibilidad de acceder a la información sobre nuestros servicios.

3. PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS

Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicio sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Privacidad.

4. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

El Usuario reconoce y acepta que todos los contenidos que se muestran en el Espacio Web y en especial, diseños, textos, imágenes, logos, iconos, botones, software, nombres comerciales, marcas, o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y/o comercial están sujetos a derechos de Propiedad Intelectual y todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el página, que son propiedad exclusiva de la empresa y/o de terceros, quienes tienen el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico. Por todo ello el Usuario se compromete a no reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar tales contenidos manteniendo indemne a la empresa de cualquier reclamación que se derive del incumplimiento de tales obligaciones. En ningún caso el acceso al Espacio Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Las presentes Condiciones Generales de Uso del Espacio Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, RRHH, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública del Espacio Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por la empresa o el tercero titular de los derechos afectados.

Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este Espacio, así como el propio Espacio en su conjunto, como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de propiedad intelectual. La empresa es titular de los elementos que integran el diseño gráfico del Espacio Web, lo menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido del Espacio Web o, en cualquier caso dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. El contenido dispuesto en el Espacio Web no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de la citada Entidad.

Asimismo queda prohibido suprimir, eludir y/o manipular el «copyright» así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. El Usuario de este Espacio Web se compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso la empresa el ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial.

5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL USUARIO DEL ESPACIO WEB

El Usuario se compromete a:

 1. Hacer un uso adecuado y lícito del Espacio Web así como de los contenidos y servicios, de  conformidad con: (i) la legislación aplicable en cada momento; (ii) las Condiciones Generales de Uso del Espacio Web; (iii) la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y (iv) el orden público.
 2. Proveerse de todos los medios y requerimientos técnicos que se precisen para acceder al Espacio Web.
 3. Facilitar información veraz al cumplimentar con sus datos de carácter personal los formularios contenidos en el Espacio Web y a mantenerlos actualizados en todo momento de forma que responda, en cada momento, a la situación real del Usuario. El Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a la empresa o a terceros por la información que facilite.

No obstante lo establecido en el apartado anterior el Usuario deberá asimismo abstenerse de:

 1. Hacer un uso no autorizado o fraudulento del Espacio Web y/o de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en las presentes Condiciones Generales de Uso, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático.
 2. Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del Espacio Web, sin cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso.
 3. Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del Espacio Web, de sus proveedores o de terceros.
 4. Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de la empresa, proveedores o de terceros.
 5. Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de la empresa, terceros proveedores y otros Usuarios.
 6. Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
 7. Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos de la empresa o de terceros incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los contenidos.
 8. Obtener e intentar obtener los contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado expresamente en las páginas web donde se encuentren los contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet por no entrañar un riesgo de daño o inutilización del Espacio web y/o de los contenidos.
 9. En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que: • De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados Internacionales y en el resto de la legislación vigente.• Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.• Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición.• Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público. Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor.• Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico.• Se encuentra protegido por la legislación en materia de protección intelectual o industrial perteneciente a la sociedad o a terceros sin que haya sido autorizado el uso que se pretenda realizar.• Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas.• Constituya cualquier tipo de publicidad.• Incluya cualquier tipo de virus o programa que impida el normal funcionamiento del Espacio Web.

Si para acceder a algunos de los servicios y/o contenidos del Espacio Web, se le proporcionara una contraseña, se obliga a usarla de manera diligente, manteniéndola en todo momento en secreto. En consecuencia, será responsable de su adecuada custodia y confidencialidad, comprometiéndose a no cederla a terceros, de manera temporal o permanente, ni a permitir el acceso a los mencionados servicios y/o contenidos por parte de personas ajenas. Igualmente, se obliga a notificar a la sociedad cualquier hecho que pueda suponer un uso indebido de su contraseña, como, a título enunciativo, su robo, extravío o el acceso no autorizado, con el fin de proceder a su inmediata cancelación. En consecuencia, mientras no efectúe la notificación anterior, la empresa quedará eximida de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de su contraseña, siendo de su responsabilidad cualquier utilización ilícita de los contenidos y/o servicios del Espacio Web por cualquier tercero ilegítimo. Si de manera negligente o dolosa incumpliera cualquiera de las obligaciones establecidas en las presentes Condiciones Generales de Uso, responderá por todos los daños y perjuicios que de dicho incumplimiento pudieran derivarse para la empresa.

6. RESPONSABILIDADES

No se garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad  de los elementos e informaciones contenidas en la web que puedan verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que están fuera de su control. No se hace responsable de las decisiones que pudieran adoptarse como consecuencia del acceso a los contenidos o informaciones ofrecidas.

Se podrá interrumpir el servicio, o resolver de modo inmediato la relación con el Usuario, si se detecta que un uso de su Espacio Web, o de cualquiera de los servicios ofertados en el mismo, es contrario a las presentes Condiciones Generales de Uso. No nos hacemos responsables por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos derivados del uso del Espacio Web.

Únicamente será responsable de eliminar, lo antes posible, los contenidos que puedan generar tales perjuicios, siempre que así se notifique. En especial no seremos responsables de los perjuicios que se pudieran derivar, entre otros, de:

 1. Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al control de la empresa. 
 2. Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros.
 3. Abuso indebido o inadecuado del Espacio Web.
 4. Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. El administrador del espacio web se reservan el derecho de retirar, total o parcialmente, cualquier contenido o información presente en el Espacio Web.

La empresa excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización de los servicios de libre disposición y uso por parte de los Usuarios de Espacio Web. Asimismo queda exonerado de cualquier responsabilidad por el contenido e informaciones que puedan ser recibidas como consecuencia de los formularios de recogida de datos, estando los mismos únicamente para la prestación de los servicios de consultas y dudas. Por otro lado, en caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito o incorrecto de dichos servicios, podrá ser el Usuario reclamado por los daños o perjuicios causados.

Usted mantendrá a la empresa indemne frente a cualesquiera daños y perjuicios que se deriven de reclamaciones, acciones o demandas de terceros como consecuencia de su acceso o uso del Espacio Web. Asimismo, usted se obliga a indemnizar frente a cualesquiera daños y perjuicios, que se deriven del uso por su parte de “robots”, “spiders”, “crawlers” o herramientas similares empleadas con el fin de recabar o extraer datos o de cualquier otra actuación por su parte que imponga una carga irrazonable sobre el funcionamiento del Espacio Web.

7. HIPERVÍNCULOS

El Usuario se obliga a no reproducir de ningún modo, ni siquiera mediante un hiperenlace o hipervínculo, el Espacio Web, así como ninguno de sus contenidos, salvo autorización expresa y por escrito del responsable del fichero.

El Espacio Web puede incluir enlaces a otros espacios web, gestionados por terceros, con objeto de facilitar el acceso del Usuario a la información de empresas colaboradoras y/o patrocinadoras. Conforme con ello, la sociedad no se responsabiliza del contenido de dichos Espacios web, ni se sitúa en una posición de garante ni/o de parte ofertante de los servicios y/o información que se puedan ofrecer a terceros a través de los enlaces de terceros.

Se concede al Usuario un derecho limitado, revocable y no exclusivo a crear enlaces a la página principal del Espacio Web exclusivamente para uso privado y no comercial. Los Espacios web que incluyan enlace a nuestro Espacio Web (i) no podrán falsear su relación ni afirmar que se ha autorizado tal enlace, ni incluir marcas, denominaciones, nombres comerciales, logotipos u otros signos distintivos de nuestra sociedad; (ii) no podrán incluir contenidos que puedan considerarse de mal gusto, obscenos, ofensivos, controvertidos, que inciten a la violencia o la discriminación por razón de sexo, raza o religión, contrarios al orden público o ilícitos; (iii) no podrán enlazar a ninguna página del Espacio Web distinta de la página principal; (iv) deberá enlazar con la propia dirección del Espacio Web, sin permitir que el Espacio web que realice el enlace reproduzca el Espacio Web como parte de su web o dentro de uno de sus “frames” o crear un “browser” sobre cualquiera de las páginas del Espacio Web. La empresa podrá solicitar, en cualquier momento, que elimine cualquier enlace al Espacio Web, después de lo cual deberá proceder de inmediato a su eliminación.

La empresa no puede controlar la información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros Espacios web que tengan establecidos enlaces con destino al Espacio Web.

8. PROTECCIÓN DE DATOS

Para utilizar algunos de los Servicios, el Usuario debe proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal. La empresa tratará automatizadamente estos datos y aplicará las correspondientes medidas de seguridad, todo ello en cumplimiento del RGPD, LOPDGDD y LSSI. El Usuario puede acceder a la política seguida en el tratamiento de los datos personales, así como el establecimiento de las finalidades previamente establecidas, en las condiciones definidas en la Política de Privacidad.

9. COOKIES

La empresa se reserva el derecho de utilizar la tecnología “cookie” en el Espacio Web, a fin de reconocerlo como Usuario frecuente y personalizar el uso que realice del Espacio Web mediante la preselección de su idioma, o contenidos más deseados o específicos.

Las cookies recopilan la dirección IP del usuario siendo Google el responsable del tratamiento de esta información.

Las cookies son ficheros enviados a un navegador, por medio de un servidor Web, para registrar la navegación del Usuario en el Espacio Web, cuando el Usuario permita su recepción. Si usted lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.

Gracias a las cookies, resulta posible que se pueda reconocer el navegador del ordenador utilizado por el Usuario con la finalidad de facilitar contenidos y ofrecer las preferencias de navegación u publicitarias que el Usuario, a los perfiles demográficos de los Usuarios así como para medir las visitas y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas.

10. DECLARACIONES Y GARANTÍAS

En general, los contenidos y servicios ofrecidos en el Espacio Web tienen carácter meramente informativo. Por consiguiente, al ofrecerlos, no se otorga garantía ni declaración alguna en relación con los contenidos y servicios ofrecidos en el Espacio web, incluyendo, a título enunciativo, garantías de licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, o comerciabilidad, salvo en la medida en que por ley no puedan excluirse tales declaraciones y garantías.

11. FUERZA MAYOR

La empresa no será responsable en todo en caso de imposibilidad de prestar servicio, si ésta se debe a interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, líneas de telecomunicaciones, conflictos sociales, huelgas, rebelión, explosiones, inundaciones, actos y omisiones del Gobierno, y en general todos los supuestos de fuerza mayor o de caso fortuito.

12. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las presentes Condiciones Generales de Uso, así como el uso del Espacio Web, se regirán por la legislación española. Para la resolución de cualquier controversia las partes se someterán a los Juzgados y Tribunales del domicilio social del Responsable del sitio web.

En el supuesto de que cualquier estipulación de las presentes Condiciones Generales de Uso resultara inexigible o nula en virtud de la legislación aplicable o como consecuencia de una resolución judicial o administrativa, dicha inexigibilidad o nulidad no hará que las presentes Condiciones Generales de Uso resulten inexigibles o nulas en su conjunto. En dichos casos, la empresa procederá a la modificación o sustitución de dicha estipulación por otra que sea válida y exigible y que, en la medida de lo posible, consiga el objetivo y pretensión reflejados en la estipulación original.

AVÍS LEGAL

LLEI DELS SERVICIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

Jordi Pujol Fotografia, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper dusuari, comprometent-se a lobservança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos daplicació.

Jordi Pujol Fotografia. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de Jordi Pujol Fotografia.

 1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: Jordi Pujol Fotografia.

Nom comercial: Jordi Pujol Fotografia.

CIF: 049608G

Domicili: Coprincep Degaulle 2, AD700 Escaldes-Engordany

e-mail: jordipujolfotografia@gmail.com

 1. OBJECTE

A través del Lloc Web, us oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

 1. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’accés a determinats continguts o servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Privadesa.

 1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren a l’Espai Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits a la pàgina, que són propietat exclusiva de l’empresa i /o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic. Per tot això, l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne l’empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés a l’Espai Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, RRHH, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l’Espai Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí previstos expressament. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com el mateix Espai en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l’Espai Web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l’Espai Web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització dels elements esmentats. El contingut disposat a l’Espai Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que pugui contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Espai Web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que els pugui perjudicar, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial legítims.

 1. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DE L’ESPAI WEB

L’Usuari es compromet a:

Fer un ús adequat i lícit de l’Espai Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable a cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web; (iii) la moral i els bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.

Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a l’Espai Web.

Facilitar informació veraç en emplenar amb les vostres dades de caràcter personal els formularis continguts a l’Espai Web ia mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a l’empresa oa tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l’apartat anterior, l’usuari haurà d’abstenir-se així mateix de:

Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l’Espai Web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits a les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l’Espai Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

Provocar danys als sistemes físics o lògics de l’Espai Web, dels seus proveïdors o de tercers.

Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes físics o lògics de l’empresa, proveïdors o de tercers.

Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de lempresa, tercers proveïdors i altres Usuaris.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.

Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que es pugui inserir en els continguts .

Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, de els que es facin servir habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de l’Espai web i/o dels continguts.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: • De qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als Tractats Internacionals ia la resta de la legislació vigent. • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic. • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis d elictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor. • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic. • Està protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat oa tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar. • Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones. • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat. o programa que impedeixi el funcionament normal de l’Espai Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts de l’Espai Web, se us proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva custòdia i confidencialitat adequada, i es comprometrà a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als serveis i/o continguts esmentats per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat, a fi de procedir a cancel·lar-la immediatament. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l’empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de l’Espai Web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incompleixi qualsevol de les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que es puguin derivar d’aquest incompliment per a l’empresa.

 1. RESPONSABILITATS

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a la web que es puguin veure impedits, dificultat o interrompuda per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que es puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o les informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai Web, o de qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen, és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús. ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de lús de lEspai Web.

Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serem responsables dels perjudicis que es poguessin derivar, entre d’altres, de:

Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’empresa.

Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

Abús indegut o inadequat de l’Espai Web.

Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per lús de versions no actualitzades del mateix. L’administrador de l’espai web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present a l’Espai Web.

L’empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris d’espai web. Així mateix, queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i les informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, i aquestes estan únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte dels serveis esmentats, l’usuari podrà ser reclamat pels danys o perjudicis causats.

Vostè mantindrà l’empresa indemne davant de qualsevol dany i perjudici que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l’Espai Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivin de l’ús per part seva de robots, spiders, crawlers o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de l’Espai Web.

 1. HIPERVINCLES

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hiperenllaç, l’Espai Web, així com cap dels seus continguts, llevat d’autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

L’Espai Web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, per facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D’acord amb això, la societat no es responsabilitza del contingut d’aquests espais web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers .

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l’Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguin enllaç al nostre Espai Web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s’ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no poden incloure continguts que es puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina de l’Espai Web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d’enllaçar amb la pròpia adreça de l’Espai Web, sense permetre que l’Espai web que realitzi l’enllaç reprodueixi l’Espai Web com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de l’espai web. L’empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l’Espai Web, després d’això haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

L’empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació a l’espai web.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels Serveis, l’usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L’empresa tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les mesures de seguretat corresponents, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides a la Política de Privadesa.

 1. COOKIES

L’empresa es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” a l’Espai Web, per tal de reconèixer-ho com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi de l’Espai Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.

Les cookies recopilen l’adreça IP de l’usuari i Google és el responsable del tractament d’aquesta informació.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d’un servidor web, per registrar la navegació de l’usuari a l’espai web, quan l’usuari en permeti la recepció. Si ho desitgeu podeu configurar el vostre navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al vostre disc dur. Si us plau consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Gràcies a les cookies, és possible que es pugui reconèixer el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’usuari, als perfils demogràfics dels usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades.

 1. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts a l’Espai Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, no s’atorga cap garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts a l’Espai web, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, llevat de la mesura que per llei no es puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

 1. FORÇA MAJOR

L’empresa no serà responsable en tot cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 1. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals d’Ús, així com l’ús de l’Espai Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del Responsable del lloc web.

En cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en conjunt. En aquests casos, l’empresa ha de modificar o substituir aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i la pretensió reflectits en l’estipulació original.

 

AVISO LEGAL

LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSI)

TU EMPRESA, S.L., responsable del sitio web, en adelante RESPONSABLE, pone a disposición de los usuarios el presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación. 

Jordi Pujol Fotografia. se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web de Jordi Pujol Fotografia.

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación social: Jordi Pujol Fotografia.
Nombre comercial: Jordi Pujol Fotografia.
CIF: 049608G
Domicilio: Coprincep Degaulle 2, AD700 Escaldes-Engordany
e-mail: jordipujolfotografia@gmail.com

2. OBJETO

A través del Sitio Web, les ofrecemos a los Usuarios la posibilidad de acceder a la información sobre nuestros servicios.

3. PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS

Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicio sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Privacidad.

4. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

El Usuario reconoce y acepta que todos los contenidos que se muestran en el Espacio Web y en especial, diseños, textos, imágenes, logos, iconos, botones, software, nombres comerciales, marcas, o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y/o comercial están sujetos a derechos de Propiedad Intelectual y todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el página, que son propiedad exclusiva de la empresa y/o de terceros, quienes tienen el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico. Por todo ello el Usuario se compromete a no reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar tales contenidos manteniendo indemne a la empresa de cualquier reclamación que se derive del incumplimiento de tales obligaciones. En ningún caso el acceso al Espacio Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Las presentes Condiciones Generales de Uso del Espacio Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, RRHH, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública del Espacio Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por la empresa o el tercero titular de los derechos afectados.

Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este Espacio, así como el propio Espacio en su conjunto, como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de propiedad intelectual. La empresa es titular de los elementos que integran el diseño gráfico del Espacio Web, lo menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido del Espacio Web o, en cualquier caso dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. El contenido dispuesto en el Espacio Web no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de la citada Entidad.

Asimismo queda prohibido suprimir, eludir y/o manipular el «copyright» así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. El Usuario de este Espacio Web se compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso la empresa el ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial.

5. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL USUARIO DEL ESPACIO WEB

El Usuario se compromete a:

 1. Hacer un uso adecuado y lícito del Espacio Web así como de los contenidos y servicios, de  conformidad con: (i) la legislación aplicable en cada momento; (ii) las Condiciones Generales de Uso del Espacio Web; (iii) la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y (iv) el orden público.
 2. Proveerse de todos los medios y requerimientos técnicos que se precisen para acceder al Espacio Web.
 3. Facilitar información veraz al cumplimentar con sus datos de carácter personal los formularios contenidos en el Espacio Web y a mantenerlos actualizados en todo momento de forma que responda, en cada momento, a la situación real del Usuario. El Usuario será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a la empresa o a terceros por la información que facilite.

No obstante lo establecido en el apartado anterior el Usuario deberá asimismo abstenerse de:

 1. Hacer un uso no autorizado o fraudulento del Espacio Web y/o de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en las presentes Condiciones Generales de Uso, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático.
 2. Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del Espacio Web, sin cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso.
 3. Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del Espacio Web, de sus proveedores o de terceros.
 4. Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de la empresa, proveedores o de terceros.
 5. Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de la empresa, terceros proveedores y otros Usuarios.
 6. Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
 7. Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos de la empresa o de terceros incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los contenidos.
 8. Obtener e intentar obtener los contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado expresamente en las páginas web donde se encuentren los contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet por no entrañar un riesgo de daño o inutilización del Espacio web y/o de los contenidos.
 9. En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que: • De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados Internacionales y en el resto de la legislación vigente.• Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.• Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición.• Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público. Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor.• Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico.• Se encuentra protegido por la legislación en materia de protección intelectual o industrial perteneciente a la sociedad o a terceros sin que haya sido autorizado el uso que se pretenda realizar.• Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas.• Constituya cualquier tipo de publicidad.• Incluya cualquier tipo de virus o programa que impida el normal funcionamiento del Espacio Web.

Si para acceder a algunos de los servicios y/o contenidos del Espacio Web, se le proporcionara una contraseña, se obliga a usarla de manera diligente, manteniéndola en todo momento en secreto. En consecuencia, será responsable de su adecuada custodia y confidencialidad, comprometiéndose a no cederla a terceros, de manera temporal o permanente, ni a permitir el acceso a los mencionados servicios y/o contenidos por parte de personas ajenas. Igualmente, se obliga a notificar a la sociedad cualquier hecho que pueda suponer un uso indebido de su contraseña, como, a título enunciativo, su robo, extravío o el acceso no autorizado, con el fin de proceder a su inmediata cancelación. En consecuencia, mientras no efectúe la notificación anterior, la empresa quedará eximida de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de su contraseña, siendo de su responsabilidad cualquier utilización ilícita de los contenidos y/o servicios del Espacio Web por cualquier tercero ilegítimo. Si de manera negligente o dolosa incumpliera cualquiera de las obligaciones establecidas en las presentes Condiciones Generales de Uso, responderá por todos los daños y perjuicios que de dicho incumplimiento pudieran derivarse para la empresa.

6. RESPONSABILIDADES

No se garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad  de los elementos e informaciones contenidas en la web que puedan verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que están fuera de su control. No se hace responsable de las decisiones que pudieran adoptarse como consecuencia del acceso a los contenidos o informaciones ofrecidas.

Se podrá interrumpir el servicio, o resolver de modo inmediato la relación con el Usuario, si se detecta que un uso de su Espacio Web, o de cualquiera de los servicios ofertados en el mismo, es contrario a las presentes Condiciones Generales de Uso. No nos hacemos responsables por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos derivados del uso del Espacio Web.

Únicamente será responsable de eliminar, lo antes posible, los contenidos que puedan generar tales perjuicios, siempre que así se notifique. En especial no seremos responsables de los perjuicios que se pudieran derivar, entre otros, de:

 1. Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al control de la empresa. 
 2. Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros.
 3. Abuso indebido o inadecuado del Espacio Web.
 4. Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. El administrador del espacio web se reservan el derecho de retirar, total o parcialmente, cualquier contenido o información presente en el Espacio Web.

La empresa excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización de los servicios de libre disposición y uso por parte de los Usuarios de Espacio Web. Asimismo queda exonerado de cualquier responsabilidad por el contenido e informaciones que puedan ser recibidas como consecuencia de los formularios de recogida de datos, estando los mismos únicamente para la prestación de los servicios de consultas y dudas. Por otro lado, en caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito o incorrecto de dichos servicios, podrá ser el Usuario reclamado por los daños o perjuicios causados.

Usted mantendrá a la empresa indemne frente a cualesquiera daños y perjuicios que se deriven de reclamaciones, acciones o demandas de terceros como consecuencia de su acceso o uso del Espacio Web. Asimismo, usted se obliga a indemnizar frente a cualesquiera daños y perjuicios, que se deriven del uso por su parte de “robots”, “spiders”, “crawlers” o herramientas similares empleadas con el fin de recabar o extraer datos o de cualquier otra actuación por su parte que imponga una carga irrazonable sobre el funcionamiento del Espacio Web.

7. HIPERVÍNCULOS

El Usuario se obliga a no reproducir de ningún modo, ni siquiera mediante un hiperenlace o hipervínculo, el Espacio Web, así como ninguno de sus contenidos, salvo autorización expresa y por escrito del responsable del fichero.

El Espacio Web puede incluir enlaces a otros espacios web, gestionados por terceros, con objeto de facilitar el acceso del Usuario a la información de empresas colaboradoras y/o patrocinadoras. Conforme con ello, la sociedad no se responsabiliza del contenido de dichos Espacios web, ni se sitúa en una posición de garante ni/o de parte ofertante de los servicios y/o información que se puedan ofrecer a terceros a través de los enlaces de terceros.

Se concede al Usuario un derecho limitado, revocable y no exclusivo a crear enlaces a la página principal del Espacio Web exclusivamente para uso privado y no comercial. Los Espacios web que incluyan enlace a nuestro Espacio Web (i) no podrán falsear su relación ni afirmar que se ha autorizado tal enlace, ni incluir marcas, denominaciones, nombres comerciales, logotipos u otros signos distintivos de nuestra sociedad; (ii) no podrán incluir contenidos que puedan considerarse de mal gusto, obscenos, ofensivos, controvertidos, que inciten a la violencia o la discriminación por razón de sexo, raza o religión, contrarios al orden público o ilícitos; (iii) no podrán enlazar a ninguna página del Espacio Web distinta de la página principal; (iv) deberá enlazar con la propia dirección del Espacio Web, sin permitir que el Espacio web que realice el enlace reproduzca el Espacio Web como parte de su web o dentro de uno de sus “frames” o crear un “browser” sobre cualquiera de las páginas del Espacio Web. La empresa podrá solicitar, en cualquier momento, que elimine cualquier enlace al Espacio Web, después de lo cual deberá proceder de inmediato a su eliminación.

La empresa no puede controlar la información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros Espacios web que tengan establecidos enlaces con destino al Espacio Web.

8. PROTECCIÓN DE DATOS

Para utilizar algunos de los Servicios, el Usuario debe proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal. La empresa tratará automatizadamente estos datos y aplicará las correspondientes medidas de seguridad, todo ello en cumplimiento del RGPD, LOPDGDD y LSSI. El Usuario puede acceder a la política seguida en el tratamiento de los datos personales, así como el establecimiento de las finalidades previamente establecidas, en las condiciones definidas en la Política de Privacidad.

9. COOKIES

La empresa se reserva el derecho de utilizar la tecnología “cookie” en el Espacio Web, a fin de reconocerlo como Usuario frecuente y personalizar el uso que realice del Espacio Web mediante la preselección de su idioma, o contenidos más deseados o específicos.

Las cookies recopilan la dirección IP del usuario siendo Google el responsable del tratamiento de esta información.

Las cookies son ficheros enviados a un navegador, por medio de un servidor Web, para registrar la navegación del Usuario en el Espacio Web, cuando el Usuario permita su recepción. Si usted lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.

Gracias a las cookies, resulta posible que se pueda reconocer el navegador del ordenador utilizado por el Usuario con la finalidad de facilitar contenidos y ofrecer las preferencias de navegación u publicitarias que el Usuario, a los perfiles demográficos de los Usuarios así como para medir las visitas y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas.

10. DECLARACIONES Y GARANTÍAS

En general, los contenidos y servicios ofrecidos en el Espacio Web tienen carácter meramente informativo. Por consiguiente, al ofrecerlos, no se otorga garantía ni declaración alguna en relación con los contenidos y servicios ofrecidos en el Espacio web, incluyendo, a título enunciativo, garantías de licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, o comerciabilidad, salvo en la medida en que por ley no puedan excluirse tales declaraciones y garantías.

11. FUERZA MAYOR

La empresa no será responsable en todo en caso de imposibilidad de prestar servicio, si ésta se debe a interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, líneas de telecomunicaciones, conflictos sociales, huelgas, rebelión, explosiones, inundaciones, actos y omisiones del Gobierno, y en general todos los supuestos de fuerza mayor o de caso fortuito.

12. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Las presentes Condiciones Generales de Uso, así como el uso del Espacio Web, se regirán por la legislación española. Para la resolución de cualquier controversia las partes se someterán a los Juzgados y Tribunales del domicilio social del Responsable del sitio web.

En el supuesto de que cualquier estipulación de las presentes Condiciones Generales de Uso resultara inexigible o nula en virtud de la legislación aplicable o como consecuencia de una resolución judicial o administrativa, dicha inexigibilidad o nulidad no hará que las presentes Condiciones Generales de Uso resulten inexigibles o nulas en su conjunto. En dichos casos, la empresa procederá a la modificación o sustitución de dicha estipulación por otra que sea válida y exigible y que, en la medida de lo posible, consiga el objetivo y pretensión reflejados en la estipulación original.

El nostre estudi

A Jordi Pujol Fotografia, ens impliquem amb els nostres cliets i amb les seves necessitats. Des de fa dècades que ens dediquem a aquest meravellós món de la fotografia de manera profesional i serios per obtenir els millors resultats. 

Horari

De dilluns a dissabte de

9.30h a 13.30h i 16h a 20h .

Diumenge tancat

Contacte

Avda Coprincep Degaulle 2

AD700 Escaldes-Engordany

Principat d’Andorra.

jordipujolfotografia@gmail.com

+(376) 727001

Segueix-nos a les nostres xarxes

Copyright © 2022 jordi pujol fotografia